Сарадња са родитељима


Међусобна сарадња родитеља и наставника ради бољег упознавања ученика и једноставнијег васпитног деловања састојаће се у међусобном информисању о психофизичком и социјалном напредовању ученика, о резултатима њиховог рада и понашања, о условима живота у породици и сл., а ради побољшања општих резултата васпитно образовног рада са ученицима

Ова сарадња одвијаће се путем индивидуалних разговора, „Дан отворених врата“, по потреби посета наставника ученичком дому, групних разговора са родитељима и родитељских састанака.

Родитељски састанци одржаће се у септембру, новембру, јануару, априлу и јуну месецу.

Систематско образовање родитеља за васпитни рад реализоваће се путем предавања и разговора са родитељима. Овај вид рада са родитељима обухватиће педагошко и психолошко образовање и здравствено васпитање.

У оквиру педагошког и психолошког образовања биће речи о психофизичким особинама појединих узраста, проблемима учења и рада и социјализације детета о односу родитељ ‑ наставник ‑ ученик, хуманизацији односа међу половима, о утицају и коршћењу средстава информисања. У оквиру здравствено ‑ васпитног рада биће речи о здравственој заштити и превентиви, најчешћим обољењима код деце, психофизичким променама код деце у пубертету, менталној хигијени, хигијенским навикама и друго. Ови садржаји педагошко психолошког и здравственог образовања формулисани су у теме. Предвиђа се да се на наредним родитељским састанцима неће дискустовати само о успеху ученика, већ ће се организовати разговори, о појединим проблемима у развоју и понашању деце за које су подједнако заинтересовани породица и школа, а која доминирају у одељењу и траже решења.. Реализатор овог програма је одељењски старешина у свом одељењу, а осим њега разговор са родитељима о појединим темама водиће директор школе, помоћник директора, педагог и психолог.

Учешће родитеља у реализацији задатака школе оствариваће се преко Савета родитеља школе, одељења, разреда , затим ангажовањем у раду секција, спортског душтва, Заједнице ученика и у реализацији Програма професионалне оријентације ученика.

Садржаји рада Време реализације Начин и остваривања плана
Родитељски састанци На почетку школске године и на класификационим периодима Родитељски састанак
Индивидуални разговори и саветодавни рад Према потреби Разговор са наставницима, ППС
Отворена врата школе Једном месечно Реализација часова
Професионална оријентација Према потреби Посете институцијама, школама и присуство родитеља часовима
Сарадња са родитељима деце/ученика којима је потребна додатна подршка Према потреби Разговори, састанци Тимова за додатну подршку
Сарадња са родитељима ученика у вези са решавањем дисциплинских проблема Према потреби Разговори, родитељски састанци
Организовање културних и забавнох догађаја у школи Важни датуми – дан школе, Свети Сава итд Састанци
Радионице  у оквиру здарвствене и социјалне заштите деце Према потреби Радионице
Анкетирање родитеља у вези са сарадњом са школом На крају сваког полугодишта Анкетирање
Остала анкетирања предвиђена Годишњим планом рада и акционим плановима Тимова Према потреби Анкетирање
Учешће родитеља у раду Школског одбора и Савета родитеља, Тим за самовредновање рада школе, Тим за заштиту ученика од насиља Према плановима за рад ових школских органа Састанци
image_pdfimage_print
Zoom in Regular Zoom out
јул 2024.
П У С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031