Мисија и визија


Мисија

 

Ово је школа са дугом традицијом која настоји да буде центар васпитно-образовних али и културних, спортских и осталих јавних дешавања у својој средини. Свој рад заснива на стручном кадру, квалитетном и уравнотеженом образовању и васпитању заснованом на тековинама и достигнућима савремене науке и прилагођеним  узрасним и личним образовним потребама сваког ученика.

 

Визија

 

У наредном периоду желимо да стварамо добру атмосферу и међуљудске односе, мотивишемо ученике како би остварили што боље резултате у наставним и ваннаставним активностима, развијамо професионалне компетенције и способност руковођења, да нивоом опремљености наставним средствима пратимо научно технолошки развој и побољшамо материјално-техничке услове за рад школе, чиме ћемо достићи још виши ниво образовних постигнућа на завршном испиту и класификационим периодима и да унапредимо наставу и учење повећањем одговорности запослених и ученика и применом различитих начина учења, користећи све предности модерних информационих технологија.