1

Именице

Препиши дате задатке у своју свеску и уради их. Одиграј игрицу разврставајући именице на заједничке и властите.

РОД И БРОЈ ИМЕНИЦА

1.Обој поља са именицама женског рода.

море

мачка ограда пси киша
свеска парадајз цврчак гром

шуме

 

2.Које од датих именица нису у средњем роду? Прецртај их.

Дрво      облак      сунце     чаше     гром      сено

 3.Одреди род следећим именицама:

слон – ___________________     птице – ________________  гнездо –  _____________

учионице – _______________     уторак – _______________  обале  –   ____________

 4.Напиши облике множине датих именица:

дете – _________________    поклопац – ___________________   орах –   ______________

5.Према датом примеру напиши одговарајуће реченице.

Лисица јури кокошку.   

Лисице јуре кокошке.

Сестра воли свог брата.

______________________________

Дете ће израсти у доброг човека.

_____________________________________

Свилена пахуља прекрила је предео.

_____________________________________

    КЛИКНИ НА ИГРИЦУ

ИГРИЦА