Реч директора


Осврт на претходну школску годину

     Бити на челу основне школе представља велики изазов, али и велику обавезу и одговорност. Поверење које деца и родитељи имају у нас и у саму школу је нешто што се не сме изневерити. Како би смо оправдали то поверење и ове школске године смо вредно радили и постигли одређене резултате.

Школска година 2016/17. била је успешна према процени остварености активности планираних Годишњим планом рада школе. Задовољство ми је да истакнем чињеницу да се наша школа све више отвора према друштвеној средини и постаје значајан културни центар општине. У прилог томе говори чињеница да смо се као партнери укључили у неколико  пројеката и успешно их реализовали, а  популација која је центар планираних активносту јесу, управо, ученици наше школе. Резуллтат такве интезивне и квалитетне сарадње са јавним установама, обраѕовним институцијама и  невладиним организацијама јесу разноврсне активности, богатији школски живот и веће задовољство наших ученика.

На овом пољу може се урадити још више и с тога очекујем да ће у наредним годинама резултати бити још бољи.

Циљеви и задаци образовно-васпитног рада школе за школску 2016/17. годину утврђени су и оперативно разрађени Годишњим планом рада.

Образовно-васпитни рад реализовало је 89 наставника и то: у разредној настави 33 наставника, у предметној настави 55 наставника и у  настави за ученике са посебним образовним потребама 1 наставник.

У Матичној школи су у току претходне школске године завршени сви радови на постављању нове столарије, реконструкцији крова и топловода, тако да смо у нову школску годину ушли са значајо реновираним објектом који је омогућио много боље услове за рад ученика и радника школе. Извршена је санација котларнице из донације Амбасаде Јапана у износу од око 1.500.000 динара, a току лета 2017. извршено је комплетно кречење и глетовање Матичне школе.

Локална управа је уложила 2.000.000 динара у потпуну реконструкцију издвојене четвороразредне школе у Толисавцу. Средствима донације преко локалне управе сређене су приступне стазе, извршно је кречење школе и сређена је канцеларија Месне заједнице која се налази у склопу школе, а средствима школе урађен је подашив. Радови на овој школи нису још у потпуности завршени; нису урађени олуци, нису постављени громобрани  и  нема мокрог чвора.

Санирано је клизиште у ИО Ликодра, уређен је савремени мокри чвор и сређене приступне стазе школи, тако да су ученици из Ликодре школску 2016/17. годину започели у својој школи. Уређење мокрог чвора и стаза је финансирала локална управа и износу од око 500.000 динара, а потпорни зид је направљен из средстава међународних донатора.

На школи у Костајнику урађене су само неопходне поправке ради несметаног одвијања наставе. У стару школску зграду није уложено много, јер се очекује да се за потребе школе реновира објекат који већ постоји у школском дворишту.

Од значајнијих радова треба истаћи и уређење платоа на уласку у школу у издвојеном четвороразредном одељењу у Брштици и замену пећи за централно грејање, такође у Брштици у вредности од 150.000 динара. Радови у Брштици су финансирани из средстава локалне управе.

На свим осталим објектима извршене су неопходне поправке како би настава могла да почне на време и да се одвија у условима безбедним за ученике и раднике школе.

Општина је на време расписала тендер, па је превоз ученика обављало предузеће „Банбус“. Од маја је дошло до измене превозника, па је превоз ученика у целости преузело предузеће „Гајић 95“, које је до тада превозило ученике на досадашњим релацијама школског аутобуса.

Општина је извршила набавку потребних количина угља и дрва, па је грејање је било  добро  у свим издвојеним одељењима и матичној школи, упркос јачој зими него претходних година, што је допринело да услови за боравак  ученика у школи буду оптимални.

У школској 2016/17. управљање Спортском халом преузела је Комисија за уређење коришћења спортске хале у периоду ваннаставних активности коју је у августу именовало Општинско веће Општине Крупањ. Школи су остављени термини за извођење наставе, а распоред осталих термина и начин коришћења Хале ван наставе одређује комисија, с тим да донете одлуке биду верификоване од стране органа управљања школе. У првом полугодишту хала је потпуно окречена, извршено је фарбање свих радијатора, сређени су мокри чворови, као и електрична инсталација.

 1. јуна 2017. је, због временских непогода. дошло до подизања комплетног крова спортске хале и значајних оштећења у унутрашњости. Школа је одмах покренула поступак код осигуравајуће куће ДДОР, тако да је по овом основу за обнову обезбеђено 9.614.500,00  динара, а прва рата је већ уплаћена.  Такође, Општина је првим ребалансом буџета определила 8.062.734,00 динара за реконструкцију крова. Овим је руководство Општине брзо реаговало, па очекујемо да ће у кратком року, како то процедуре спровођења јавних набавки налажу, овај проблем бити решен. Треба реконструисати кров, паркет, громобранске и електро инсталације.

Кухиња функционише без икаквих примедби. У овој  школској години  хранило се просечно око 650 ученика. 84 ученика се бесплатно хранило. Трошкове њихове исхране покрио је Центар за социјални рад. Кухиња функционише у матичној школи и издвојеним одељењима: Богоштица, Ликодра, Красава, Брштица, Шљивова, Костајник, Дворска и Церова.

И у овој школској години у нашој школи су организоване многобројне ваннаставне активности у циљу веће информисаности ученика, побољшања њихове опште културе,  здравственог образовања и  подизања свести код ученика о потреби укључивања у друштвени живот средине у којој живе. Неке од тих активности су прописане Законом, а остале су резултат иницијативности ученика и радника школе, као и сарадње школе са установама и организацијама из локалне заједнице.

У школи је организована здравствена заштита ученика у виду систематских здравствених прегледа, вакцинације и здравственог просвећивања ученика. Ученици трећег, петог и седмог разреда су у октобру и новембру имали редован систематски преглед а ученици петог разреда у новембру су имали  и систематски преглед зуба. Већ годинама  је сарадња школе и Дома здравља у Крупњу изузетно добра, што се није променило ни сада. Већ више година уназад Патронажна служба Дома здравља у сарадњи са психолошко-педагошком службом школе и одељенским старешинама по одређеном распореду у школи држи предавања у вези са очувањем и унапређивањем здравља деце и омладине, а теме су прилагођене узрасту деце.Ове године је са више активности обележен 1. децембар, Светски дана борбе против сиде: Ученички парламент је анкетирао ученике 5-8. разреда са циљем да утврди колико ученика зна шта се обележава 1. децембра. Резултат анкете, која је обухватили 190 ученика, показао је да само 30 % ученика зна да је 1.децембар – Светски дан борбе против сиде. Подстакнути овим резултатом, ученици 7. и 8. разреда који учествују у раду Ђачког парламента су обишли сва одељења, укратко их информисали о значају овог датума и том приликом позвали све ученике 8. разреда да дођу на предавање о ХИВ-у.

Предавање о ХИВ-у реализовала је патронажна служба Дома здравља и ученици средње школе – волонтери Црвеног крста. Ученици су погледали кратак, едукативни филм и попунили упитник о томе шта су научили на овом предавању.

Ове школске године у нашој школи обележена је и недеља здравих зуба. У оквиру те недеље одржане су многобројне активности којима је био обухваћен већи део ученичке популације различитих узрасних група.

У сарадњи са Организацијом Црвеног Крста и Патронажном службом Дома здравља у Крупњу у току другог полугодишта реализована су предавања на различите теме за наставнике, родитеље и ученике.

Једна од активности је предавање Црвеног Крста и Патронажне службе у Крупњу на тему „Туберкулоза – Контрола туберкулозе“. Предавање је одржано 28. марта 2017., а  слушало га је 60 ученика седмог разреда.

Такође, 17.05.2017 одржана је презентација за ученике шестог разреда на којој су  представници Црвеног крста Крупањ  информисали ученике о организацији Црвеног крста, о њиховим задужељима и задацима као и о значају активности које се изводе у оквиру њихове организације.

Патронажна служба је  у марту 2017. организовала и предавање на тему „Депресија“ за наставнике и предавање за родитеље ученика четвртог разреда на тему „ХП вирус, могућности заштите и превентивних мера“

Ове школске године у нашој школи обележена је и недеља здравих зуба у периоду од 15. до 19. маја 2017. У оквиру те недеље одржане су многобројне активности којима је био обухваћен већи део ученичке популације различитих узрасних група.

Једна од реализованих активности је едукативно-такмичарски програм за ученике нижих разреда. Др Маја Полић, школски зубар одржала је занимљиво предавање у вези очувања здравља уста и зуба код деце и младих. Едукативни програм овог догађаја имао је за  циљ групно учење младих и проверавање стечених знања у области очувања и неге уста и зуба. Промовисан је лепо осмишљен начин групне едукације: такмичарски дух, бодрење, навијање, пружање подршке и учење показало је изузетан ефекат схватања важности очувања здравља уста и зуба. Др Маја Полић је такође ученицима показала практичне савете и технику прања зуба.

Такође, одржано је предавање о оранлој хигијени за ученике петог и шестог разреда наше школе, који су активно учествовали и у практичним вежбама показали заинтересованост и разумевање за поменуту тему. Велику подршку за реализацију недеље здравих уста и зуба пружио нам је дневни боравак „Зора“, удружење за децу и младе са инвалидитетом.

У марту 2017. године одржано је предавање за ученице шестог разреда наше школе у циљу  јачања и проширивања мера које помажу младим људима да заједнички науче да живе здравије и безбедније. Предавање се односило на очување репродуктивног здравља и подизања нивоа здравствене културе и образовања код ученика. Организатор едукативног програма који носи назив „Аlways-едукативни школски програм о пубертету- Све што желиш да знаш о пубертету“ је Завод за унапређивање образовања и васпитања. Едукатор је Јована Илић. Предавању је присуствовала око 50 ученица матичне школе, а касније предавање је одржано и у издвојеним одељењима.

У сарадњи са НВО Еко бајк 23. септембра поводом Недеље безбедности деце у саобраћају организована је манифестација која се одвијала у затвореној улици у граду. Ученици су учествујући у програму дали свој допринос да манифестација буде што боља и привуче што већи број заинтересоване деце, родитеља и пролазника. 15 ученика наше школе учествовало је и на „Ролеријади“ коју је ово удружење организовало9 15. априла.

Настављена је сарадња са Ватрогасном јединицом у Крупњу, као и са Полицијском станицом. 28. 9. 2016. ученици млађих разреда присуствовали су показној вежби ватрогасаца. По лепом и сунчаном дану ватрогасна бригада показала је окупљеним малишанима како се гаси пожар и шта све ватрогасци спасиоци знају и могу. 1. новембра  је у школи у Крупњу изведена велика демонстративна вежба спасавања ученика и запослених у случају избијања пожара. Вежбу је извео Центар за против пожарну заштиту и Ватрогасна јединица Крупањ, а учесници вежбе су били сви ученици и запослени у матичној школи. Гости посматрач вежбе је био Александар Лазаревић, начелник Националног тренинг центра за ванредне ситуације.

У сарадњи са Ватрогасном јединицом учитељица 4/2 Љиљана Ковачевић осмислила је и одржала час на тему „Опасност и заштита од пожара“ који је због своје изузетности одабран за презентацију на овогодишњем Сабору учитеља Србије.

У настојању да се унапреди ниво безбедности ученика и школа, Министарство унутрашњих послова и Министарство просвете, науке и технолошког развоја сачинили су заједнички пројекат „Безбедно детињство – развој безбедносне културе младих“, који има за циљ да омогући одржив модел информисања ученика о безбедносној култури. Овај пројекат се у школама спроводи већ неколико година, а у нашој школи је спроведен крајем новембра 2016.

Припадници Министарства унутрашњих послова у Крупњу, у сарадњи са стручним сарадницима и наставницима, реализовали су предавања за ученике петог разреда у издвојеним одељењима Костајник, Красава, Дворска и у матичној школи.

И ове године обележена је Дечја недеља, како у матичној школи тако и у свим издвојеним одељењима. Ученици наше школе су различитим активностима обележили Дечју недељу од 3. до 9. октобра 2016. године под мотом „НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ“. Организована је радионица са темом  Дечја права, посета градској библиотеци, спортски дан, дан када су деца цртала, гледање цртаног филма у биоскопу, а на крају недеље маскенбал и приредба „Покажи шта знаш“.

Ученички парламент је традиционално организовао  Весели турнир  у одбојци у коме су учествовале екипе из старијих разреда са по једним наставником као чланом сваке екипе. Победник Турнира је новац од улазница уложио у куповину рутера да би се цела школа покрила бежичним интернетом

.Дечја недеља је ове године посебно садржајно обележена у издвојеној осморазредној школи у Красави. Спроведена је хуманитарна акција „ДРУГ ДРУГУ“  коју су организовали и спровели ученици, учитељице, наставници и педагог школе. Прикупљено је много одеће и обуће која је током Дечије недеље пронашла нове мале власнике. Одржан је  огледни час хемије  „Чаролије“ на коме су ученици старијих разреда своје млађе другаре упознали са чаробним светом хемије изводећи низ занимљивих експеримената. На крају Дечје недеље организован је и тематски маскенбал  „Свемирци су међу нама“.

Наставили смо сарадњу са Центром за таленте из Лознице и у октобру смо, заједно са њима организовали тестирање ученика 7. разреда како би најбољи од њих били уписани у базу података Републичког Центра за таленте што им омогућава значајну подршку у укључивању у научну заједницу уколико одлуче да се касније баве научним радом.

Традиционално добру сарадњу и даље имамо са Библиотеком „Политика“ која је и ове године бесплатно учланила све прваке и организовала конкурс за најлепше новогодишње честитке и продајну изложбу,  где су наши ученици били веома активни. Новац од продаје четитки уручен је школи и биће употребљен за помоћ најсиромашнијим ученицима.

Ове године смо са Библиотеком Политика успоставили и нови вид сарадње. Драмска секција ученика млађих разреда под вођством учитељица Данке Пајић и Љиљане Ковачевић од септембра је припремала позоришну представу „Седам Снежана и патуљак“. Пробе су одржавали у Дому културе, а премијера је одржана такође у Дому културе 26.12.2016. у вечерњем термину. Представа је била изузетно посећена, а мали глумци у одушевили публику. Представа је била хуманитарног карактера, а сав прикупљен новац дониран је Удружењу „Зора“, Дневи боравак за децу и младе са ивалидитетом, који су сашили костиме за представу и оранизацији Црвеног Крста у  Крупњу.

Наши ученици активно учествују и на традиционалном песничком конкурсу „Десанкине искрице“ коју Библиотека Политика организује сваке године током маја и јуна.

Почетком новембра, у сарадњи са Амбасадом Словачке, у школи је одржана изложба илустрација дечјих књига, а гости су нам били службеници Словачке амбасаде и Мирослав Регитка, један од најбољих словачких илустратора књига за децу. Он је са ученицима старилих разреда том приликом одржао и радионицу на којој су се деца упознала са основама рада на илустровању књига.

Такође у новембру школа се укључила у велико истраживање Факултета физичке културе из Новог Сада на тему здравих стилова живота. Ученици старијих разреда су радили упитник о својим животним навикама у вези са здравом исхраном, вежбањем, бављењем спортом и сл, а предавање о томе им је одржала професор Факултета физичке културе Вишња Ђорђић.

И у овом полугодишту наставили смо реализацију пројеката у вези са професионалном  орјентацијом ученика 8. разреда у оквиру кога су планиране радионице, професионално информисање као и реални сусрети у свету занимања. У оквиру ових активности ученици 8. разреда су организовано ишли на Дане отворених врата у Средњој школи у Крупњу како би се непосредно упознали са профилима и условима рада у овој школи.

Са локалном самоуправом  смо се повезали и у области екологије и имамо представника у Зеленом савету. Значајна активност у овој области била је  практична радионица која је организована у оквиру ГИЗ пројкта „Управљање отпадом и отпадним водама“ 29.11.2016. године. У радионици је учествовало 20 ученика од 5.-8.разреда. Поред теоријских знања, ученици су имали и практични део где су заједно са предавачима учестовала у прављењу компоста, што их је још више заинтересовало да се активно укључе. Едукатор ове радионице била је Ксенија Мартон, члан пројекта компост тима. 03. марта 2017. урађена је и евалуација овог пројекта у оквиру које је организован обилазак пилот пројекта компостирање. Посети су присуствовали Керстин Бар, шефица комисије за евалуацију, Барбара Оелз, чланица комисије за евалуацију, Снежана Лекић Рашовић и Зоран Јаковљев из GIZ IMPACT.

Остварена је и сарадња са Удружењем гљивара у Крупњу.  Крајем децембра у холу школе је постављена и изложба овог Удружења  о гљивама које се могу наћи на нашем подручју.

Ове школске године наша школа била је укључена у два пројекта која су реализована у сарадњи са Канцеларијом за младе Крупањ а то су пројекати „ОснаЖене“ и „Здравије сутра“.

У оквиру пројекта „ОснаЖене“ које је реализован у марту 2017. године одржано је предавање на тему „Превенција родно заснованог насиља“. Предавање је одржала др Нада Ђурић, председница невладиног удружења грађана Искра, у оквиру борбе против насиља над женама и пројекта „ОснаЖене“ који је покренут од стране Канцеларије за Младе у Крупњу и неформалне групе Оснажене. Одржана су два предавања за групе ученика седмог и осмог разреда Основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“.

Такође, у нашој школи у оквиру пројекта „ОснаЖене“ организована је радионица „Стереотипи и предрасуде о роду“ за групу ученика седмог и осмог разреда на којој су  учествовала и два члана Удружења „Зора“. Радионица је организована у Оквиру пројекта „ОснаЖене“ уз подршку Марије Манојловић, координатора пројекта, неформалне групе „ОснаЖене“ и стручних сарадника школе Слађане Тешић и Јоване Деспотовић. Циљ ове радионице је освешћивање и разумевање родних стереотипа. Такође ученици су имали прилику да праве букмаркере са исписаним речима и порукама подршке женама у оквиру борбе против насиља над женама, које су касније делили женама у организованој шетњи у затвореној улици у Крупњу.

У спортској сали Основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“ у Крупњу,  у оквир упројекта „Здравије сутра“ који је реализован у априлу 2017. године одржано је предавање младима (ученицима петог и шестог разреда наше школе) о безбедности у спорту, о здрављу и уопштено о значају бављења спортом и физичком активношћу. Да подсетимо да је „Здравије сутра“ део пилот пројекта „Искорачи и Ти! Спортски.Здраво.Безбедно.“, који реализује Кровна организација младих Србије са партнерима Антидопинг агенцијом Републике Србије, Заводом за спорт и медицину спорта Ребублике Србије и локалним партнерима: Удружење „Зора“ и одбојкашки клуб „Рађевац“ у оквиру пројекта „Искорак“, а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

Предавање је одржао Никола Пајић, наставник физичког васпитања наше школе, који је говорио о личним спортским искуствима као тренер и као спортиста. Навео је зашто је битно бавити се спортом, са посебним акцентом на бављење спортом на здрав и безбедан начин. Поред предавања, оджане су и радионице на три теме: здравље и здрава исхрана, безбедност у спорту и тимски дух за ученике седмог и осмог разреда наше школе. У реализацији радионица учествовале су Јана Грбић, Ђурђина Танасић, Марија Милутиновић, Јована Дивљаковић и стручни сарадници школе Слађана Тешић и Јована Деспотовић.

Ове школске године у нашој школи обележена је недеља физичке активности и „Дан изазова“, манифестација која има за циљ промоцију рекреативног бављења спортом. У нашој школи је промовисано рекреативно вежбање кроз редовне часове физичког васпитања, разне полигоне, надвлачење конопца конопца, учествовање у плесу и разним играма итд.

У сарадњи са Организацијом Црвеног Крста у новембру смо организовали „Трку за срећније детињство“, средства од продатих стартних бројева искоришћена су за лечење болесног ученика наше школе. Ученички парламент је у децембру организовао и веома успешну акцилу прикупљања слаткиша за новогодишње пакетиће које смо предали Црвеном Крсту, а том приликом су наши млади волонтери Црвеног Крста и поделили пакетиће деци из наше општине која су у хранитељским породицама.

Крајем ове школске године ученици ОШ „Боривоје Ж.Милојевић“ су организовали продајну изложбу и продају дечијих радова у затвореној улици у Крупњу. У акцији су учествовали ученици IV разреда са учитељицом Љиљаном Ковачевић,ученици III разреда са учитељицом Данком Пајић и ученици II разреда са учитељицом Весном Лазаревић. Сва средства од продаје, деца и учитељице су уплатили Црвеном крсту Крупањ за помоћ угроженој деци.

У овој школској години реализоване су многобројне културне активности за ученике наше школе. Прваке смо дочекали програмом који су за њих припремили ученици 2. до 4. разреда. За ученике млађих разреда и из матичне школе и из издвојених школа Општина Крупањ и Библиотека Политика организовале су бесплатну представу „Магична лира“ као новогодишњи поклон. У априлу је изведена још једна бесплатна позоришна представа – „Пеђолино“, такође за ученике разредне наставе.

Учитељи матичне школе су ове школске године остварили сарадњу са Удружењем жена Рађевине „Рађевска нит“, које се већ годинама бави очувањем народне традиције и израдом сувенира и рукотворина. Удружење „Рађевска нит“ традиционално организује манифестацију под именом „Рађевско прело“. Ове године су ученици млађих разреда, са учитељицом Данком Пајић узели учешће на тој врло занимљивој вечери која је организована у библиотеци „Политика“.  Деца су рецитовала, певала и глумила, а затим су се упознали са неким предметима који су се користили у прошлости. Имали су прилику да виде разбој, преслицу, вретено и сличне предмете. Прело је одржано 22.02.2017. године.

Такође, учитељи су наставили сарадњу са Домом за старе у Крупњу. Ове године ученици су заједно са својим учитељицама Данком Пајић, Љиљаном Ковачевић и Весном Лазаревић поново били гости Дома за старе у Крупњу. Већ традиционално у оквиру Ускршњих празника ученици су извели пригодан програм. Дружење је било на обострано задовољство и корист.

Половином децембра у школи је снимљена емисија ТВ Подриња „Омладински екран“ у којој је представљена школа и наши најуспешнији ученици и наставници из различитих области: најуспешнији такмичари из области науке, драмска секција млађих разреда, најбољи рецитатори, надарени ученици из области музике. Емисија је приказана на ТВ Подрињу у оквиру пројекта афирмативног представљања младих.

Половином децембра ученици 7. и 8. разреда су, у пратњи наставника,  посетили  Сајам науке у Београду, а превоз је обезбедила Општина Крупањ.

Трудимо се да посбену пажњу посветимо инклузивном образовању и сарадњи са удружењем „Зора“ за децу и младе са инвалидитетом.  Већ је речено да смо у активности драмске секције млађих разреда укучили Удружење тако што су његови чланови сашили костиме за позоришну представу. Традиционална инклузивна активност је и заједничка радионица пред Нову Годину која је одржана 21. децембра, а на којој су ученици из Ђачког парламента, ученици нашег одељења за децу са посебним потребама и чланови Удружења „Зора“ заједно правили новогодишњи накит, а затим тим накитом и окитили јелку постављену у холу школе. Захваљујући разумевању локалне управе у школи је од ове године ангажован још један лични пратилац ученика, тако да сада ученицима са сметњама у развоју помажу два лична пратиоца.

У децембру смо се, на иницијативу Ученичког парламеннта и наставнице енглеског језика Марије Цветиновић прикључили и акцији „Чеп за хендикеп“, тако да и ученици наше школе прикупљају чепове чијом продајом ће помоћи у набавци неопходних помагала за особе са инвалидитетом. Стручни сарадници и представници Ученичког парламента су упознали ученике о значају ове хуманитарне акције. Ученици наше школе вредно су сакупљали и доносили чепове током другог полугодишта ове школске године. У марту смо послали први пакет сакупљених чепова. Акција се наставља на задовољство свих нас. Значај ове хуманитарне акције огледа се у развијању еколошке свести код деце, како би од малих ногу стекли навику да сваки отпад може да се рециклира и касније обради и поново изради нов производ. Овом акцијом такође развија се хуманост код ученика јер се упознају са проблемима и потребама особа са инвалидитетом као и значај сакупљања пластичног отпада кроз креативност и уметност за рециклажу и њен даљи процес.

У јуну ове године у нашој школи одржани су, седми по реду,  Вазнесењски дани у организацији Друштва учитеља Рађевине. Тема овогодишњег конкурса за ликовне и литерарне радове била је „Комадић завичаја у огледалу традиције“.  У финансирању маифестације учествовало је, осим локалне самоуправе и Друштва учитеља Рађевине и Министарство културе и информисања Републике Србије, које је препознало значај и квалитет овог пројекта. На конкурсу је учествовало више од двадесет школа из целе Србије. Изузев школа из региона, учествовале су и школе из Краљева, Зрењанина и Ниша. Финална манифестација је трајала два дана. Првог дана су се школе представиле и уручене су награде добијене на конкурсу. Наша школа представила се позоришном представом „Седам Снежана и патуљак“. Другог дана су одржане креативне радионице.

И ове године смо остварили значајну сарадњу са Удружењем Рађеваца у Београду ућешћем на њиховом конкурсу за литерарне и ликовне радове на тему „Боје завичаја“. Ученици који су урадили најбоље радове награђени су Видовданским наградама које су ове године биле знатно богатије него раније. Удружење од ове године проглашава и посебно награђује и најбољег ђака Рађевине, а први добитник те награде је Ученик генерације наше школе Александар Протић.

Од средстава добијених од министарства просвете значајно смо обновили књижни фонд школске библиотеке. набављене су књиге у вредности од 156.000 динара.

У школској 2017/18. Години планирамо следеће пројекте:

 • Санација оштећења на фискултурној сали настале услед временских непогода
 • Уређење паркинга код спортске хале- у оквиру пројекта Канцеларије за обнову школа Министарства просвете
 • Уређење осветљења око школе у Крупњу и сређивање степеништа испред школске зграде где планирамо и рампу за инвалиде
 • Санација мокрих чворова у матичној школи и спортској хали
 • Санације школе у Костајнику – у оквиру пројекта Канцеларије за обнову школа Министарства просвете

Приоритети у овој школској години

Развојним планом наше школе утврђене су потребе на петогодишњем ниво и то:

 • неговање свих видова сарадње унутар колектива
 • промене у садржају и организацији ваннаставних активности
 • подизање коомпетенција директора даљим стручним усавршавањем
 • унапређење система за праћење и вредновање квалитета рада
 • боље промовисање и подржавање резултата ученика и наставника
 • унутрашње и спољашње уређење школског простора
 • опремање школе наставним средствима
 • побољшање ефикасности рада ученика и наставника на часу
 • подстицање  личног и професионалног развоја ученика
 • изграђивање позитивних животних ставова код наставника и ученика
 • унапређење стручног усавршавања наставника

У току ове школске године планирамо да се горе наведене потребе почну остваривати кроз следеће активности:

 1. УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ШКОЛЕ – редовни састанци Педагошког колегијума и тражење модела ѕабољу информисаност и комуникацију матичне школе и ИО ради квлитетнијег функционисања школе.
 2. Унапредити рад Тимова, стручних већа, актива и комисија ради боље координација  и усклађивања активности,  реалније и правовремено планирање итд.
 3. Унапредити процес праћења, извештавња и анализе рада установе
 4. Радити на побољшању сарадње са родитељима кроз подстицање укључивања родитеља и старатеља у рад школе – укључити их у акције школе, боље их информисати, омогућити им да присуствују у реализацији редовне наставе и ваннаставних активности и другим сегментима рада школе.
 5. Увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања- присуство семинарима, боља сарадња стручних већа,  примена стечених знања у оквиру стручног усавршавања, подстицање укључивање већег броја наставника на реализацију угледних часова у оквиру стручног усавршавања унутар школе.
 6. Подстицати коришћење додатних извора знања и развијање одговорности код ученика за резултате рада
 7. Формирати већи број секција које ће бити у складу са интересовањима ученика, побољшати рад постојећих секција и укључити већи број ученика– боље промовисање ваннаставних активности и укључивање већег броја ученика из социјално угрожених категорија. Ова активност се посебно односи на иѕдвојена одељења
 8. Интезивнија васпитна активност школе – промовисање културних активности , спортских друштава,  учествовање у пројектима локалне заједнице итд.
 9. Унапредити превенцију насиља – информисање раодитеља и ученика са Протоколом, доследна примена правилника о дисциплинској одговорности, интезивније радити на превенцији дигиталног насиља кроз радионице и часове информатике.

Директор,

Драган Благојевић